ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Wednesday, August 6, 2008

မဂၢင္(၈)ပါး တရားေတာ္

၁။ မွန္စြာယူျခင္း

(က) အလုပ္ႏွင့္ အလုပ္၏အက်ိဳးေပးကုိ လက္ခံယံုၾကည္ရန္။

(ခ) မနာလုိ၊ မေက်နပ္မျဖစ္ရန္၊ မုဒိတာပြားရန္။

(ဂ) ၀န္တုိ၊ ကပ္ေစးနဲမလုပ္ရန္၊ ၀န္မတုိ၊ေစတနာထားရန္။

(ဃ) ဆုိဆံုးမခက္ျခင္းမလုပ္ရန္၊ ဆုိဆံုးမလြယ္ျခင္းလုပ္ရန္။

(င) အယူသည္းျခင္းမလုပ္ရန္၊ အယူမသည္း အမွန္ကုိလက္ခံရန္၊ ဒုကၡ သမုဒယ နိေရာဓ မဂၢ သစၥာ မ်ားကုိ သိျမင္ေအာင္ လုပ္ရန္။၂။ မွန္စြာႀကံျခင္း

(က)သူပ်က္ရန္ႀကံ/ကုိယ္ပ်က္ရန္ႀကံ မလုပ္ရန္၊ သူေကာင္းရန္ႀကံ၊ ကုိယ္ေကာင္းရန္ႀကံရန္။

(ခ) ေဒါသထြက္ျခင္း မလုပ္ရန္၊ သနားျခင္းလုပ္ရန္။

(ဂ) ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕ျခင္းမလုပ္ရန္ (ခြင့္လႊတ္)ေမတၱာထားျခင္းလုပ္ရန္။

(ဃ) သူေက်းဇူးကုိ ေခ်ဖ်က္ျခင္း မလုပ္ရန္၊ ကုိယ့္ေက်းဇူးကုိ ေခ်ဖ်က္ျခင္း လုပ္ရန္။၃။ မွန္စြာေျပာျခင္း

(က) ဆဲဆုိမေျပာရန္၊ သာသာေလးေျပာ၊ ေကာင္းေကာင္းေျပာရန္။

(ခ) ကုန္းတုိက္မေျပာရန္၊ ခ်ီးမြမ္းေျပာရန္။

(ဂ) အႏွစ္မဲ့စကားမေျပာရန္၊ အႏွစ္ရွိစကားေျပာရန္။

(ဃ) လိမ္လည္မေျပာရန္၊ အမွန္ေျပာရန္။

(င) မိမိအျပစ္ကုိ ဖံုးကြယ္လွည့္ပတ္ မေျပာရန္၊ သူ႔အျပစ္ကုိ တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ဖံုးကြယ္ေပးၿပီး ေျပာရန္။၄။ မွန္စြာျပဳျခင္း

(က) ညွင္းဆဲျခင္း မျပဳရန္၊ ၾကင္နာျခင္း၊ ယုယျခင္းျပဳရန္။

(ခ) သတ္ျခင္းမျပဳရန္၊ ကယ္တင္ျခင္းျပဳရန္။

(ဂ) ေမထုန္မႈျပဳျခင္း(မူးယစ္သာယာျခင္း)မျပဳရန္၊ ခ်မ္းသာမႈျပဳျခင္း (မမူးမရစ္သာယာျခင္း)ျပဳရန္။

(ဃ) ဂုဏ္ႀကီးသူႏွင့္ ဖက္ၿပိဳင္ (အ႐ုိအေသမျပဳႏိုင္) ျခင္းမျပဳရန္၊ ဂုဏ္ႀကီးသူႏွင့္ မဖက္ၿပိဳင္ (အ႐ုိအေသျပဳ) ျခင္းျပဳရန္။

(င) သူတစ္ပါးကုိ အထင္ေသးျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းမျပဳရန္၊ သူတစ္ပါးကုိ ဂုဏ္ေဖာ္ေပးျခင္း ျပဳရန္။

(စ) မိတ္ေဆြတုႏွင့္ ေပါင္းျခင္းမျပဳရန္၊ မိတ္ေဆြစစ္ႏွင့္ ေပါင္းျခင္းျပဳရန္။၅။ မွန္စြာအသက္ေမြးျခင္း

(က) ခုိးယူျခင္းမျပဳရန္၊ ေပးကမ္းျခင္းျပဳရန္။

(ခ) သူ႔ဥစၥာကုိ ရရန္ႀကံျခင္းမလုပ္ရန္၊ ကုိယ့္ဥစၥာကို ရရန္ႀကံရန္။

(ဂ) မွားစြာအလုပ္လုပ္ (စီးပြားရွာ)ျခင္း မလုပ္ရန္၊ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း ပညာတစ္ခုခု၌ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း ျပဳရန္။

(ဃ) အလုပ္တာ၀န္မေက်ျခင္းကုိ မလုပ္ရန္၊ အလုပ္တာ၀န္ေက်ျခင္းကုိ လုပ္ရန္။၆။ မွန္စြာအားထုတ္ျခင္း

(က) အၾကားအျမင္နည္းေအာင္ အားမထုတ္ရန္၊ အၾကားအျမင္မ်ားေအာင္ အားထုတ္ရန္။

(ခ) ၀ိပႆာနာပညာမဲ့ (အက်ိဳးအေၾကာင္းမသိ) ေအာင္ အားမထုတ္ရန္၊ ၀ိပႆနာပညာရွိ (အက်ိဳးအေၾကာင္းသိ) ေအာင္ အားထုတ္ရန္။

(ဂ) ကုသုိလ္ျပဳ၍ရသည္ကုိ မျပဳေအာင္ အားမထုတ္ရန္၊ အကုသုိလ္ျပဳ၍ ရသည္ကုိ မျပဳေအာင္ အားထုတ္ရန္။

(ဃ) ဘ၀တာ၀န္မေက်ျခင္းကုိ မလုပ္ရန္၊ ဘ၀တာ၀န္ေက်ျခင္းကုိ လုပ္ရန္။၇။ မွန္စြာ သတိရွိျခင္း

(က) ပ်င္းရိျခင္းမလုပ္ရန္၊ တက္တက္ၾကြၾကြေနရန္။

(ခ) စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ သတိနည္းၿပီး ထုိင္းမႈိင္းျခင္း မလုပ္ရန္၊ စိတ္ကုိစုစည္း သတိႀကီးႀကီး လန္းဆန္းေအာင္ လုပ္ရန္။

(ဂ) သတိေမ့လြယ္ျခင္း မလုပ္ရန္၊ ႐ုပ္၊ စိတ္၊ ေ၀ဒနာ ၊သေဘာတရား ေလးမ်ိဳးကုိ သတိရွိေနေအာင္ လုပ္ရန္။

(ဃ) မွားစြာသိျခင္း (အသိမွားျခင္း) မလုပ္ရန္၊ အျဖစ္မွန္သိေအာင္ လုပ္ရန္။

(င) မွားစြာ စားျခင္းမလုပ္ရန္၊ မွန္စြာစားျခင္းျပဳရန္။

(စ) မွားစြာအိပ္ျခင္းမျပဳရန္၊ မွန္စြာအိပ္ျခင္း ျပဳရန္။၈။ မွန္စြာစိတ္တည္ျခင္း

(က) ဟန္ေဆာင္ပလႊား(အလြန္အထင္ႀကီး) ျခင္းမျပဳရန္၊ အ႐ွိအတုိင္း ႐ုိး႐ုိးသားသား (ႏွိမ့္ခ်ပံုမွန္)ေနရန္။

(ခ) တင္းၾကပ္လြန္းျခင္း မလုပ္ရန္၊ တင္းသင့္သည္ကုိသာ တင္းျခင္းလုပ္ရန္။

(ဂ) ေလ်ာ့လြန္းျခင္း မလုပ္ရန္၊ ေလ်ာ့သင့္သည္ကုိသာ ေလ်ာ့ျခင္းလုပ္ရန္။

(ဃ) ႀကံစည္ျခင္း၊ သံုးသပ္ ဆင္ျခင္ျခင္းမရွိ မျပဳရန္၊ ႀကံစည္ျခင္း၊ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ျခင္း ရွိေအာင္ ျပဳရန္။

0 comments:

Followers

Labels

Comments