ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, April 21, 2008

ေျမြဖမ္းတတ္ရဲ႕လား

ေျမြဖမ္းသမားႏွစ္ဦးရွိေလသည္။

ပထမေျမြဖမ္းသမားသည္ ေျမြရွာရန္ ေတာသုိ႔ထြက္ခဲ့ရာ ႀကီးမားလွေသာ ေျမြတစ္ေကာင္ကုိေတြ႕သည္။ သူသည္ ထုိေျမြ၏ အၿမီးႏွင့္ ကုိယ္ကုိဖိ၍ ဖမ္းေလသည္။ ထုိအခါ ေျမြသည္ ေနာက္သုိ႔လွည့္ကာ ေျမြဖမ္းသမား၏ လက္ကုိကုိက္လုိက္ေလသည္။ ေျမြဖမ္းပံု နည္းစနစ္မမွန္ကန္ေသာေၾကာင့္ ေျမြအကိုက္ခံရျခင္းျဖစ္ေလသည္။

ဒုတိယေျမြဖမ္းသမားကား ေျမြကုိေတြ႕လွ်င္ ဆိတ္ခြာသ႑ာန္ တပ္ဆင္ထားေသာ တုတ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ေျမြ၏ကုတ္ဆက္ကုိ ပုိင္ႏုိင္စြာ ဖိညႇပ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ ေျမြ၏လည္ပင္းကုိ ေကာင္းစြာ ဆုပ္ကိုင္၍ ဖမ္းယူေလသည္။ ထုိသူသည္ ေျမြအကိုက္ မခံရေပ။ အလုိရွိသည့္ေျမြကုိလည္း ေကာင္းစြာရရွိေလသည္။ ေျမြဖမ္းပံုနည္းစနစ္ မွန္ကန္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဤေလာက၌ အခ်ိဳ႕ေသာ စာေပသင္ၾကားသူတုိ႔သည္ သူတစ္ပါးအား အႏုိင္ယူ ေျပာဆုိရန္အလုိ႔ငွာ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္အလို႔ငွာ သင္ယူၾကသည္။ သဒၵါကုိလည္းေကာင္း၊ အနက္ကုိလည္းေကာင္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိလုိရင္း အဓိပၸာယ္ကုိ ေရေရ လည္လည္ မသိမျမင္ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အယူအဆ၊ အသိအျမင္ လြဲမွားကာ ျပဳလုပ္က်င့္သံုးမႈမ်ား လြဲမွားၾကရသည္။
ပထမေျမြဖမ္းသမားကဲ့သုိ႔ မလုိအပ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆင္းရဲျခင္း ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာမူ စာေပသင္ၾကားရာ၌ သူတစ္ပါးအား အႏုိင္ယူ ေျပာဆုိရန္အလုိ႔ငွာ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ရန္အလုိ႔ငွာ မသင္ၾကားေပ။ မဂ္ဖုိလ္ နိဗၺာန္အလုိ႔ငွာ သင္ၾကားၾကေလသည္။ သဒၵါကုိလည္းေကာင္း၊ အနက္ ကုိလည္းေကာင္း ပညာျဖင့္ ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆုိလုိရင္း အဓိပၸာယ္သေဘာကုိ ေရေရလည္လည္ သိျမင္ ၾကေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အယူအဆ အသိအျမင္မွန္ကန္ကာ ျပဳလုပ္က်င့္သံုးမႈ၌ တည့္မတ္မွန္ကန္ၾကသည္။
ဒုတိယေျမြဖမ္းသမားကဲ့သုိ႔ မလုိလားအပ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ဆင္းရဲမွ ကင္းလြတ္ၾကရသူမ်ားျဖစ္သည္။
(မူလပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ ၾသပမၼ၀ဂ္၊ အလဂဒၵဴပမသုတ္)

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments