ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Monday, June 16, 2008

လူခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာ (၅)

လူခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာ (၅)

နတ္သက္တမ္း

လူ႔ျပည္က အႏွစ္(၅ဝ)သည္ စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္၏ တစ္ရက္ျဖစ္သည္။ လ၊ ႏွစ္တုိ႔က လူ႔ျပည္ႏွင့္ အေရအတြက္ တူသည္။ သူတုိ႔ရက္၊ သူတုိ႔လ၊ သူတုိ႔ႏွစ္ ျဖင့္ အႏွစ္(၅ဝဝ)သည္ သူတုိ႔နတ္သက္တမ္းျဖစ္သည္။ လူႏွစ္ျဖင့္ ေရတြက္ပါက ႏွစ္ေပါင္း(၉)သန္းသည္ စတုမဟာရာဇ္နတ္သက္ျဖစ္သည္။

လူ႔ျပည္က အႏွစ္(၁ဝဝ)သည္ တာဝတိ ံသာနတ္ျပည္၏ တစ္ရက္ျဖစ္သည္။ လ၊ ႏွစ္တုိ႔က လူ႔ျပည္ႏွင့္ အေရအတြက္ တူသည္။ သူတုိ႔ရက္၊ သူတုိ႔လ၊ သူတုိ႔ႏွစ္ ျဖင့္ အႏွစ္(၁ဝဝဝ)သည္ သူတုိ႔နတ္သက္တမ္းျဖစ္သည္။ လူႏွစ္ျဖင့္ ေရတြက္ပါက ႏွစ္ေပါင္း(၃ ကုေဋ ၆)သန္းသည္ တာဝတိ ံသာနတ္သက္ ျဖစ္သည္။

လူ႔ျပည္က အႏွစ္(၂ဝဝ)သည္ ယာမာနတ္ျပည္၏ တစ္ရက္ျဖစ္သည္။ လ၊ ႏွစ္တုိ႔က လူ႔ျပည္ႏွင့္ အေရအတြက္ တူသည္။ သူတုိ႔ရက္၊ သူတုိ႔လ၊ သူတုိ႔ႏွစ္ ျဖင့္ အႏွစ္(၂ဝဝဝ)သည္ သူတုိ႔နတ္သက္တမ္းျဖစ္သည္။ လူႏွစ္ျဖင့္ ေရတြက္ပါက ႏွစ္ေပါင္း(၁၄ ကုေဋ ၄)သန္းသည္ ယာမာနတ္သက္ ျဖစ္သည္။

လူ႔ျပည္က အႏွစ္(၄ဝဝ)သည္ တုသိတာနတ္ျပည္၏ တစ္ရက္ျဖစ္သည္။ လ၊ ႏွစ္တုိ႔က လူ႔ျပည္ႏွင့္ အေရအတြက္ တူသည္။ သူတုိ႔ရက္၊ သူတုိ႔လ၊ သူတုိ႔ႏွစ္ ျဖင့္ အႏွစ္(၄ဝဝဝ)သည္ သူတုိ႔နတ္သက္တမ္းျဖစ္သည္။ လူႏွစ္ျဖင့္ ေရတြက္ပါက ႏွစ္ေပါင္း(၅၇ ကုေဋ ၆)သန္းသည္ တုသိသာနတ္သက္ ျဖစ္သည္။

လူ႔ျပည္က အႏွစ္(၈ဝဝ)သည္ နိမၼာနရတိနတ္ျပည္၏ တစ္ရက္ျဖစ္သည္။ လ၊ ႏွစ္တုိ႔က လူ႔ျပည္ႏွင့္ အေရအတြက္ တူသည္။ သူတုိ႔ရက္၊ သူတုိ႔လ၊ သူတုိ႔ႏွစ္ ျဖင့္ အႏွစ္(၈ဝဝဝ)သည္ သူတုိ႔နတ္သက္တမ္းျဖစ္သည္။ လူႏွစ္ျဖင့္ ေရတြက္ပါက ႏွစ္ေပါင္း(၂၃၈ ကုေဋ ၄)သန္းသည္ နိမၼာနရတိနတ္သက္ ျဖစ္သည္။

လူ႔ျပည္က အႏွစ္(၁၆ဝဝ)သည္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱိနတ္ျပည္၏ တစ္ရက္ျဖစ္သည္။ လ၊ ႏွစ္တုိ႔က လူ႔ျပည္ႏွင့္ အေရအတြက္ တူသည္။ သူတုိ႔ရက္၊ သူတုိ႔လ၊ သူတုိ႔ႏွစ္ ျဖင့္ အႏွစ္(၁၆ဝဝဝ)သည္ သူတုိ႔ နတ္သက္တမ္း ျဖစ္သည္။ လူႏွစ္ျဖင့္ ေရတြက္ပါက ႏွစ္ေပါင္း(၉၂၁ ကုေဋ ၆)သန္းသည္ ပရနိမၼိတဝသဝတၱိနတ္သက္ ျဖစ္သည္။

နတ္ျပည္ေျခာက္ထပ္မွ နတ္အမ်ားစုသည္ အထက္ပါ နတ္သက္တမ္းအတုိင္း နတ္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကုိ လြတ္လပ္ ေပ်ာ္ပါးစြာ အျပည့္အဝ ခံစားၾကေလသည္။ ေတာင့္တမႈ၊ ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိသလုိ၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ အႏုိင္က်င့္မႈ၊ ဗုိလ္က် စုိးမုိးမႈလည္းမရွိေပ။ အတိတ္ကုသုိလ္ကံ ခ်ေပးသမွ် ခံစားခြင့္ကုိ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ရရွိခံစားၾကရေလသည္။

ကုိယ္ပုိင္ဘံုဗိမာန္၊ ကုိယ္ပိုင္စည္းစိမ္ျဖင့္ အားလံုးျပည့္စံုေနၾကသျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး မနာလုိ ဣႆာျဖစ္စရာ မလုိ။ မလုိတမာ အဘိဇၥ်ပြားစရာ မလုိ။ မေတာ္ေလာဘျဖစ္စရာ မရွိ။ ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္သည့္ သက္ရွိ သက္မဲ့ ပစၥည္း ဝတၳဳ အဖံုဖံုျဖင့္ သာယာၾကည္ႏူးမႈ ရိပ္ၿမံဳထဲတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ခုိလႈံေနၾကသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ခ်မ္းေျမ့မႈ၊ ၾကည္ႏူးမႈ၊ သာယာမႈ တုိ႔ကသာ ဘဝဟူေသာ အခ်ိန္တုိ႔ကုိ ဝါးၿမိဳေနၾကေလသည္။

(ဓမၼပိယဆရာေတာ္၊ အရွင္သံ၀ရာလကၤာရ)

ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

0 comments:

Posts

Followers

Labels

Comments