ေက်းဇူးတင္လႊာ


ဒီစာမ်က္ႏွာေလးျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးၾကတဲ့
ဘေလာ့ဂ္စာမ်က္ႏွာေပၚက စီနီယာေတြအားလံုး ဂ်ဴနီယာေတြအားလံုး
ဘေလာ့ဂ္ခ်စ္သူေတြအားလံုးကုိ ေက်းဇူးအထူးတင္ေၾကာင္း ေျပာပါရေစ။
ေအာင္ေျမ စာမ်က္ႏွာမွာ ခဏတာေရာက္ခဲ့ၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ တစ္ခုေလးေလာက္ အမွတ္တရျဖစ္သြားခဲ့ရင္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္။
ဒီအတြက္ ပင္ပန္းရ၊ ႀကိဳးစားရ တာေတြက ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဆုရည္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔ ….

Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog Welcome to Aung Myay Blog

Friday, May 30, 2008

သုဘာသိတ၀ါစာ အဂၤါ(၅)ပါး

သုဘာသိတ၀ါစာ အဂၤါ(၅)ပါး

၁။ ကာလ = သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ကာလ၌ ေျပာဆုိျခင္း၊
၂။ သစၥ = မွန္ကန္ေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း၊
၃။ သုခုမ = သိမ္ေမြ႕စြာ ေျပာဆုိျခင္း၊
၄။ အတၳ = အက်ိဳးရွိေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္း၊
၄။ နဒုဗၻာ = မေကာင္းစကား မေျပာျခင္း ။ ။

အေၾကာင္း(၃)ပါးညီေသာ စကား

အေၾကာင္း(၃)ပါးညီေသာ စကား

၁။ ဒုဗၻာသိတာ = မေကာင္းေသာစကားလည္း မျဖစ္ေစရ၊
၂။ အန၀ဇၨာစ = ရာဂအစရွိေသာ မျပစ္မွလည္း ကင္းျခင္း၊
၃။ အနိႏၵ၀ဇၨာစ = ပညာရွိတုိ႔ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းမွ လြတ္ကင္းျခင္း ။

စကား(၆)ခြန္း

စကား(၆)ခြန္း

၁။ ဟုတ္လည္းမဟုတ္၊ သူလည္းမနာလုိ၊ အက်ိဳးမရွိစကား။
၂။ ဟုတ္၏၊ သူကားမနာလုိ၊ အက်ိဳးမရွိစကား။
၃။ မဟုတ္၊ အက်ိဳးမရွိ၊ သူကနာလုိ၏။
၄။ ဟုတ္၏၊ နာလုိ၏၊ အက်ိဳးမရွိ။
၅။ ဟုတ္၏၊ အက်ိဳးရွိ၏၊ သူကား မနာလုိ။
၆။ ဟုတ္၏၊ အက်ိဳးရွိ၏၊ သူလည္း နာလုိ၏။
(အမွတ္စဥ္ ၅၊ ၆ သာ ေျပာဆုိရာသည္)

စကားအရာ အဂၤါ(၄)တန္

စကားအရာ အဂၤါ(၄)တန္

၁။ တရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစကား ေျပာျခင္း
၂။ တရားမွကင္းေသာ စကားမေျပာျခင္း
၃။ ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကား ေျပာျခင္း
၄။ ဟုတ္မွန္ေသာ စကားေျပာျခင္း။
(တစ္နည္း)
၁။ ကံ၊ ကတၱား၊ ႀတိယာႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း
၂။ ခ်စ္ႏွစ္သက္ဖြယ္ရွိျခင္း
၃။ ေျဖာင့္မွန္ျခင္း
၄။ တရားႏွင့္ ယွဥ္ျခင္း ။

စကား(၅)ရပ္

စကား(၅)ရပ္


၁။ စကားေျပာသည့္အခါ လွ်ာလည္တုိင္း ျမဴးကြန္႔၍ စကားအဖူးအညြန္႔ေတြ မထြက္ေစႏွင့္၊
၂။ လက္တြင္းေရာက္ၿပီးရတနာ ဘယ္ခါမွ မစြန္႔ရ၊
၃။ စိတ္ထဲက ႀကံသည္ကုိ မ်က္ႏွာမွာ မေပၚေစရ၊
၄။ ကုိယ္ကုိ ဣေျႏၵဖုံး၍ အၿပဳံးမလြတ္ေစရ၊
၅။ မိမိကုိျမင္လွ်င္ အထင္းမွားခ်င္ မွားၾကပါေစ၊ သုိ႔ေသာ္
- ျခေသၤ့လုိလည္း မေဟာက္ႏွင့္၊
- ယုန္လုိလည္း မေၾကာက္ႏွင့္၊
- ျမစ္လုိလည္း မေကာက္ႏွင၊့္
- ေတာင္လုိလည္း မေမာက္ႏွင့္၊
- တြင္းလုိလည္း မေစာက္ႏွင့္ ။ ။

စကားေကာင္းအဂၤါ(၁၀)ပါး

စကားေကာင္းအဂၤါ(၁၀)ပါး

၁။ ေျပာသင့္ေသာ အခ်ိန္အခါ၌ ေျပာျခင္း၊
၂။ ဟုတ္မွန္ေသာ စကားကုိ ေျပာျခင္း၊
၃။ တရားႏွင့္စပ္ေသာစကားကုိ ေျပာျခင္း၊
၄။ အက်ဳိးႏွင့္စပ္ေသာ စကားကုိ ေျပာျခင္း၊
၅။ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကုိ ေျပာျခင္း၊
၆။ ၿပံဳးျခင္း ေရွ႕ထား၍ ေျပာျခင္း၊
၇။ ႏႈိင္းခ်ိန္၍ ေျပာျခင္း၊
၈။ အလ်င္တေဆာ အေလာတႀကီး မေျပာျခင္း၊
၉။ ျပည္ႀကီးတုိင္းလံုး စကားျဖင့္ ေျပာျခင္း၊
၁၀။ အကၡရာ႒ာန္က႐ုိဏ္း ပီသစြာ ေျပာျခင္း ။ ။

Monday, May 19, 2008

ေအာင္ျခင္းတရား

ႏုိင္ေသာသူကား
ရန္ပြားဟုန္းဟုန္း မီးမဆံုးတည့္
႐ႈံုးနိမ့္သူမွာ ဆင္းရဲစြာႏွင့္
နာက်င္ရက္ရက္၊ ခံရခက္တည္း . .

ေအာင္ျခင္း ၊ ႐ႈံးျခင္း
သည္မွကင္း၍ ၿငိမ္းျခင္းေအးရာ
ေနျခင္းသာလွ်င္ ခ်မ္းသာစင္စစ္
ဧကန္ျဖစ္ဟု ၊ အတုမရွိ
မုနိဗုဒၶ ျမြတ္ေျခြဟသည္
ေလာက ေအာင္ျခင္းတရားတည္း.....။
(ေအာင္သာဆန္း)

Monday, May 12, 2008

ဗ်ာဒိတ္ရၿပီး ဘုရားအေလာင္းတုိ႔ မျဖစ္ရာဌာန (၁၈)ပါး


ဗ်ာဒိတ္ရၿပီး ဘုရားအေလာင္းတုိ႔ မျဖစ္ရာဌာန (၁၈)ပါး

၁။ ပဋိသေႏၶကန္း မျဖစ္ျခင္း။
၂။ နားပင္းသူ မျဖစ္ျခင္း။
၃။ သြားေရ မက်ျခင္း။
၄။ ဆြံ႕အသူ မျဖစ္ျခင္း။
၅။ အ႐ူး မျဖစ္ျခင္း။
၆။ လူ႐ိုင္း မျဖစ္ျခင္း။
၇။ ကၽြန္မ်ိဳး မျဖစ္ျခင္း။
၈။ နိယတမိစၦာဒိ႒ိ မျဖစ္ျခင္း။
၉။ ပဥၥနႏၱရိယကံ မက်ဴးလြန္ျခင္း။
၁၀။ အသညသတ္ၿဗဟၼာ မျဖစ္ျခင္း။
၁၁။ ငံုးေအာက္ မငယ္၊ ဆင္ထက္မႀကီး တိရစၦာန္ မျဖစ္ျခင္း။
၁၂။ ႏူနာေရာဂါ မျဖစ္ျခင္း။
၁၃။ စၾက၀ဠာတစ္ပါး၌ မျဖစ္ျခင္း။
၁၄။ သုဒၶါ၀ါသဘံု၌ မျဖစ္ျခင္း။
၁၅။ အပါယ္ငရဲ မက်ျခင္း။
၁၆။ မာရ္နတ္ မျဖစ္ျခင္း။
၁၇။ ၿပိတၱာမ်ိဳး၌ မျဖစ္ျခင္း။
၁၈။ လိင္ၿပန္႐ုိး မရွိျခင္း ။ ။

ဗ်ာဒိတ္ရရန္အဂၤါ (၈)ပါး


ဗ်ာဒိတ္ရရန္အဂၤါ (၈)ပါး

၁။ မႏုႆတၱံ - လူသားစစ္စစ္ျဖစ္ျခင္း။
၂။ လိဂၤသမၸတၱိ - ေယာက္်ားျဖစ္ရျခင္း။
၃။ ေဟတု - တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရျခင္း။
၄။ သတၳာရဒႆနံ - ဘုရားကုိ ဖူးေတြ႕ရျခင္း။
၅။ ပဗၺဇၨာ - ရေသ့ ရဟန္းျဖစ္ရျခင္း။
၆။ ဂုဏသမၸတၱိ - စ်ာန္သမာပတ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း။
၇။ အဓိကာေရာ - ဘုရားဆုကုိ ေတာင္းျခင္း။
၈။ ဆႏၵတာ - ဘုရားျဖစ္လုိေသာ ကုသုိလ္ဆႏၵရွိျခင္း ။ ။

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေနာက္လိုက္

ျမစ္ကုိကူးကုန္ေသာ ႏြားတုိ႔တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားသည္ ေကာက္ေကြ႕၍သြားေသာ္ ေနာက္လုိက္ႏြားတုိ႔သည္လည္း ေကာက္ေကြ႕၍ သာလွ်င္ လုိုက္ၾကကုန္သည္။

ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလားသည္ ေျဖာင့္တန္းစြာ ကူးသြားပါမွ ေနာက္လိုက္ႏြားတို႔ကလည္း ေျဖာင့္တန္းစြာသာလွ်င္ ကူးလုိက္ၾကကုန္သည္။

ဤေလာက၌ တာ၀န္ရွိသူ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက စည္းကမ္းတက် အမွန္အကန္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေနာက္လိုက္ လူမ်ားသည္လည္း စည္းကမ္းတက် အမွန္အကန္ပင္ က်င့္သံုးလုပ္ေဆာင္ၿမဲ ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူ အႀကီးအကဲက စည္းကမ္းမရွိမူဘဲ မဟုတ္မမွန္ က်င့္သံုး လုပ္ေဆာင္ပါမူ ေနာက္လိုက္ လူအမ်ားမွာ အဘယ္ဆုိဖြယ္ရာ ရွိမည္နည္း။
(စတုကၠနိပါတ္၊ ပတၱကမၼ၀ဂ္၊ အဓမၼိကသုတ္)

ေရာက္လာခါစ ေခၽြးမ

ေယာကၡမအိမ္သုိ႔ လုိက္ပါလာေသာ ေခၽြးမသည္ ထုိေရာက္လာခါစ တစ္ရက္ေလာက္၌ လင္ကုိလည္း လြန္စြာ ရွက္ေၾကာက္သည္။ ေယာကၡမမ်ားကုိလည္း လြန္စြာရွက္ေၾကာက္၏။ လင္ျဖစ္သူ၏ ညီ၊ အစ္ကို၊ ႏွမ၊ အစ္မ တုိ႔ကုိလည္း လြန္စြာ ရွက္ေၾကာက္၏။ ယုတ္စြအဆံုး အိမ္၌ ခုိင္းေစသူကုိပင္ လြန္စြာ ရွက္ေၾကာက္ ေလ၏။

ထုိေခၽြးမသည္ ကာလၾကာ၍ ေပါင္းသင္းကၽြမ္း၀င္ ရွိလာေသာအခါ တစ္အိမ္လံုးကုိ အေရးမစုိက္၊ ပမာမခန္႔ ရွိလာတတ္သည္။ “ ဖယ္ၾကစမ္းပါ၊ သင္တုိ႔နားမလည္ပါဘူး၊ ၀င္ၿပီး မ႐ႈပ္ၾကစမ္းပါႏွင့္” စသည္ျဖင့္ မေလးမစား ရွိလာတတ္ေလသည္။

ဤေလာက၌ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္ မေကာင္းမႈမွ ရွက္ျခင္း၊ ေၾကာက္ျခင္းဟူေသာ ဟီရိၾသတၱပၸတရားကုိ ေစာင့္ထိန္းရာ၌ ေယာကၡမအိမ္သုိ႔ ေရာက္လာခါစ ေခၽြးမကဲ့သုိ႔ က်င့္သံုးကုန္သည္။
(စတုကၠနိပါတ္၊ အပဏၰက၀ဂ္၊ သပၸဳရိသသုတ္)

Thursday, May 8, 2008

ေနာင္တ (၁၀) မ်ိဳး

ေနာင္တ (၁၀) မ်ိဳး

၁။ အခ်ိန္ရွိ ငယ္စဥ္က ပညာမသင္မိခဲ့ေလျခင္း။
၂။ ဥစၥာ မစုေဆာင္း မိခဲ့ေလျခင္း။
၃။ သူတစ္ပါးအခ်စ္ကုိ ဖ်က္ဆီးမိခဲ့ေလျခင္း။
၄။ သူတစ္ပါးအသက္ကုိ သတ္မိခဲ့ေလျခင္း။
၅။ သူတစ္ပါး သားမယားကုိ ပစ္မွားမိခဲ့ေလျခင္း။
၆။ ဥစၥာပစၥည္းရွိလ်က္ မလွဴမိခဲ့ေလျခင္း။
၇။ ဆံုးမစကားကုိ နားမေထာင္မိခဲ့ေလျခင္း။
၈။ မိဘကို မလုပ္ေကၽြးမိခဲ့ေလျခင္း။
၉။ ပညာရွိထံ နည္းခံ၍ ပညာမသင္ၾကားမိခဲ့ေလျခင္း။
၁၀။ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ မက်င့္မိေလျခင္း ။ ။

ေလာကပ်က္စီးေၾကာင္းတရား

ေလာကပ်က္စီးေၾကာင္းတရား

- ဒုစ႐ုိက္
- အမိကုိ မလုပ္ေကၽြးျခင္း
- အဖကုိ မလုပ္ေကၽြးျခင္း
- ရဟန္းကုိ မလုပ္ေကၽြးျခင္း
- ရဟႏၱာကုိ မလုပ္ေကၽြးျခင္း
- မိမိထက္ အသက္အရြယ္ႀကီးသူကုိ ႐ုိေသကင္းမဲ့ မလုပ္ေကၽြးျခင္း
- မသင့္ေလ်ာ္ေသာအရပ္၌ တပ္မက္ႏွစ္သက္ျခင္း (အဓမၼရာဂ)
- အလြန္အားႀကီးေသာ လုိခ်င္မႈ (၀ိသမေလာဘ)
- ေဖာက္ျပန္ေသာ က်ား+က်ားခ်င္း၊ မ+မခ်င္း (အေမ၊ မိေထြး စသည္တုိ႔၌)
မွားယြင္းေသာ ရာဂတရား (မိစၦာဓမၼ)
- ဤတရားတုိ႔ တုိးတက္ႀကီးပြားလာလွ်င္ ေလာကႀကီး ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္စီးသည္ . . ။ ။

Tuesday, May 6, 2008

ပုညႀတိယာ (၁၀)ပါး (ေကာင္းမႈဆယ္ပါး)

ပုညႀကိယာ ၁၀-ပါး (ေကာင္းမႈဆယ္ပါး)
၁။ ဒါန အလွဴေပးျခင္း
၂။ သီလ သီတင္းသီလ ေဆာက္တည္ျခင္း
၃။ ဘာ၀နာ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာ စီးျဖန္းျခင္း
၄။ အပစာယန မိဘ၊ ဆရာ၊ ရတနာသံုးပါးအား အ႐ိုအေသပူေဇာ္ျခင္း
၅။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ မိဘ၊ ဆရာ၊ ရတနာသံုးပါး၏အမႈကုိ ျပဳျခင္း
၆။ ပတၱိဒါန မိမိကုသုိလ္ကုိ သူတစ္ပါးအား အမွ်ေပးေ၀ျခင္း
၇။ ပတၱႏုေမာဒနာ သူတစ္ပါး၏ကုသုိလ္ကုိ သာဓုေခၚျခင္း
၈။ ဓမၼသ၀န တရားေတာ္ နာယူျခင္း
၉။ ဓမၼေဒသနာ သူတစ္ပါးတုိ႔အား တရားေဟာေျပာျခင္း
၁၀။ ဒိ႒ိဇုကမၼ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေကာင္းေသာအယူကုိယူျခင္း ။ ။

ၾသ၀ါဒ

ၾသ၀ါဒ

မည္၍မည္မွ်ပင္ စားရ စားရ၊
တစ္၀မ္း ၀႐ံုပဲ။
မည္၍မည္မွ်ပင္ ၀တ္ရ ၀တ္ရ၊
သားေရျပား ဖံုး႐ံုပဲ။
မည္၍မည္မွ်ပင္ အိပ္ရ အိပ္ရ၊
တစ္ကုိယ္စာ ကေလးပဲ။
မည္၍မည္မွ်ပင္ ပစၥည္းဥစၥာ ရွိရွိ၊
ေသလွ်င္ ထားပစ္ခဲ့ရတာ ခ်ည့္ပဲ။
ကုသုိလ္ျပဳလွ်င္ ကုိယ့္ဖုိ႔၊
က်န္ခဲ့လွ်င္ သူမ်ားဖုိ႔ . . . ။

မဂၤလာတရား (၃၈) ပါး

မဂၤလာတရား ၃၈-ပါး
၁။ လူမုိက္ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။
၂။ ပညာရွိေသာသူကုိ မွီ၀ဲဆည္းကပါရမည္။
၃။ ပူေဇာ္ထုိက္ေသာသူကုိ ပူေဇာ္ရမည္။
၄။ သင့္အပ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအရပ္၌ ေနရပါမည္။
၅။ ေရွးကျပဳခဲ့ဖူးေသာ ေကာင္းမႈရွိရပါမည္။
၆။ မေကာင္းမႈကုိမျပဳမိေအာင္ မိမိကုိယ္ကုိေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။
၇။ အၾကားအျမင္မ်ားေအာင္ လံု႔လျပဳရပါမည္။
၈။ အျပစ္မရွိေသာအတတ္ကုိ တတ္ရပါမည္။
၉။ လူ႔၀ိနည္း၊ ရဟန္း၀ိနည္းတရားေတာ္ကုိ ေကာင္းစြာ သင္အံ ေလ့က်င့္ရပါမည္။
၁၀။ တရားလမ္းေၾကာင္းသင့္၍ ေကာင္းျမတ္ေသာစကားကုိ ဆုိရပါမည္။
၁၁။ အမိ အဘတုိ႔ကုိ လုပ္ေကၽြး ေမြးျမဴရပါမည္။
၁၂။ သားမယားတုိ႔ကုိ သၿဂၤဳ ိဟ္ေထာက္ပံ့ရပါမည္။
၁၃။ အကုသုိလ္ အေႏွာင့္အယွက္မရွိေသာ အလုပ္ကုိလုပ္၍ အသက္ေမြးရပါမည္။
၁၄။ နိဗၺာန္ကုိ ေတာင့္တ၍ အလွဴေပးရပါမည္။
၁၅။ တရားႏွင့္ေလွ်ာ္ေသာ အက်င့္ကုိ က်င့္ရပါမည္။
၁၆။ အေဆြအမ်ိဳးတို႔အား ေပးကမ္းေထာက္ပံ့ရပါမည္။
၁၇။ ေလာက၌အျပစ္မရွိ၊ သံသရာ၌လည္း အျပစ္မရွိေသာ အမႈကုိျပဳရပါမည္။
၁၈။ မေကာင္းမႈမွ ေ၀းစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
၁၉။ မေကာင္းမႈမွ ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုး သံုးပါးျဖင့္ အထူး ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
၂၀။ မူးယစ္ေစတတ္ေသာ ေသရည္ေသရက္ကုိ ေသာက္စားျခင္း၊ ႐ႈ႐ႈိက္ျခင္းမွ ေကာင္းစြာေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။
၂၁။ ကုသုိလ္ေကာင္းမႈတုိ႔၌ မေမ့မေလ်ာ့ရပါ။
၂၂။ ႐ုိေသထိုက္ေသာသူကုိ ႐ုိေသရပါမည္။
၂၃။ မိမိကုိယ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်ရပါမည္။
၂၄။ ရသမွ် ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ေရာင့္ရဲတင္းတိမ္ရပါမည္။
၂၅။ သူတထူး၏ ေက်းဇူးကုိ သိရပါမည္။
၂၆။ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အခါ၌ တရားေတာ္ကုိ နာယူရပါမည္။
၂၇။ သည္းခံရပါမည္။
၂၈။ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ ဆုိဆံုးမေသာစကားကုိ ေကာင္းစြာ နာယူရပါမည္။
၂၉။ ရဟန္းသံဃာတို႔ကုိ ႐ုိေသေလးျမတ္စြာ ဖူးျမင္ရပါမည္။
၃၀။ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အခါ၌ တရားေတာ္ကုိ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းရပါမည္။
၃၁။ မေကာင္းမႈကုိ မျပဳမိေအာင္ ၿခိဳးၿခံစြာ က်င့္ရပါမည္။
၃၂။ ေမထုန္အက်င့္မွကင္းေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္ရပါမည္။
၃၃။ သစၥာေလးပါးတရားကုိ ေကာင္းစြာ သိျမင္ရပါမည္။
၃၄။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳရပါမည္။
၃၅။ ေလာကဓံတရားရွစ္ပါးႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳေသာ္လည္း တုန္လႈပ္ျခင္း မျဖစ္ရေအာင္ မိမိစိတ္ကုိ ထိန္းရပါမည္။
၃၆။ စုိးရိမ္ျခင္းမျဖစ္ရေအာင္ စိတ္ကုိ ထိန္းရပါမည္။
၃၇။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဟူသ၍ ျမဴမွ်မရွိေစရပါ။
၃၈။ ေၾကာက္ျခင္းဟူေသာ ေဘးလည္းမရွိေစရပါ။ ။

Friday, May 2, 2008

အယဥ္ ႏွင့္ အ႐ုိင္း

အယဥ္ ႏွင့္ အ႐ိုင္း

အိမ္ႀကီးႏွစ္ေဆာင္သည္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ တည္ရွိေနေလသည္။ မ်က္စိ ေကာင္းသူတစ္ေယာက္သည္ ထုိအိမ္ႀကီးႏွစ္ေဆာင္၏ အလယ္ တလင္းျပင္၌ ရပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိသူသည္ အိမ္ႀကီးႏွစ္ေဆာင္အတြင္းသုိ႔ ၀င္လာသူမ်ားကုိလဲ ေကာင္းစြာျမင္ရသည္။ အိမ္ႀကီးႏွစ္ေဆာင္မွ ထြက္ခြာသြားသူ မ်ားကုိလဲ ေကာင္းစြာျမင္ရသည္။ မျမင္ႏုိင္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ မ်က္စိေကာင္းသူ မဟုတ္ေလာ။

ထုိနည္းတူပင္ ငါဘုရားသည္ သတၱ၀ါ အမ်ိဳးအစားကုိ ေကာင္းစြာ သိျမင္ေတာ္မူ သည္။ မယဥ္ေက်းသူႏွင့္ ယဥ္ေက်းသူ၊ လမ္းမွားသူႏွင့္ လမ္းမွန္သူ တုိ႔ကုိလဲ ခဲြျခား၍ သိျမင္ေတာ္မူသည္။ ဆံုးမခက္သူႏွင့္ ဆံုးမလြယ္သူတုိ႔ကုိလဲ ေကာင္းစြာ ခဲြျခား၍ သိျမင္ေတာ္မူသည္သာျဖစ္သည္။ မသိျမင္ႏုိင္ဖြယ္ရာ အေၾကာင္းမရွိေပ။ ငါဘုရား၌ ဤအလံုးစံုကုိ ပုိင္းျခားေ၀ဖန္ႏုိင္သည့္ ဥာဏ္ပညာ ျပည့္စံု ေနသည္ မဟုတ္ေလာ။
(ဥပရိပ႑ာသပါဠိေတာ္၊ သုညတ၀ဂ္၊ ေဒ၀ဒူတသုတ္)

ဆံုး႐ႈံးျခင္း ပုိ၍ ဆံုး႐ႈံးျခင္း

ဆံုး႐ႈံးျခင္း ပုိ၍ ဆံုး႐ႈံးျခင္း

ေလာင္းကစားက်ဴးသူသည္ ထာ၀စဥ္ အ႐ႈံုးႏွင့္ ႀကံဳရသည္။ ပစၥည္းဥစၥာလည္း ဆံုး႐ႈံးရသည္။ သားသမီး၊ ဇနီး ကုိလည္း ဆံုး႐ႈံးရသည္။ ေလာင္းကစားမႈကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ရာဇ၀တ္သင့္ကာ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းလည္း ခံရေလသည္။

ထုိေလာင္းကစား က်ဴးသူ၏ ဆံုး႐ႈံးျခင္းသည္ သာမန္မွ်သာျဖစ္သည္။

စိတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကုိ ႀကံစည္ေတြးေတာျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကုိ ေျပာဆုိျခင္း၊ ကုိယ္ျဖင့္ မေကာင္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ျခင္း ဟူေသာ ဒုစ႐ုိက္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ က်က္စားမိသူ၏ ဆံုး႐ႈံးျခင္းသည္ကား လြန္စြာ ႀကီးမားလွေပသည္။ ျပဳျပင္ အစားထုိး၍ ရႏုိင္ခဲေသာ ဆံုး႐ႈံုးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေလာင္းကစားၾကဴးသူ၏ ဆံုး႐ႈံး ျခင္းထက္ အဆမ်ားစြာ ပုိလြန္ေသာ ဆံုး႐ႈံးျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။
(ဥပရိပဏၰာသပါဠိေတာ္၊ သုညတ၀ဂ္၊ ဗာလပ႑ိတသုတ္)

Followers

Labels

Comments